Các hoạt động tại Việt Nam.

Kèm theo đây là những hình ảnh trong những câu chuyện ngàn lẻ một đêm, của các hoàn cảnh kém may mắn, rất đáng thương và rất tội nghiệp của người vô gia cư, người già nghèo, trẻ em tàn tật ở Việt Nam. Chúng tôi có nguyện ước khao khát cầu xin Chúa giúp cho có được một viện dưỡng lão theo phong tục đạo đức của Việt Nam để giúp đỡ cho người già ở Mỹ và nấu đồ ăn cho vô gia cư.

Trong thời gian mua đồ ở tại tiệm, nếu có điều gì không phải xin quý khách thông cảm và thứ lỗi cho chúng tôi.

Chúng tôi xin cảm ơn và cầu Chúa ban phước lành cho tất cả quý khách.

 

Shopping Cart 0

No products in the cart.